مصاحبه با مدیر عامل شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان