شرکت پتروشیمی مارون

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پتروشیمی مارون توسط پلتفرم پخش زنده روکا

مجمع عمومی عادی شرکت پتروشیمی مارون در تاریخ 1400/05/10 توسط پلتفرم روکا برگزار گردید. در این مجمع عمومی به تصمیماتی همچون استماع گزارش هیئت مدیره، تصویب صورت های مالی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیئت مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره پرداخته شد.