گلوکوزان

مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت گلوکوزان نوبت اول در تاریخ 1399/11/12 توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار گردید. این مجمع به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران رسمی اعلام نگردید و مجددا در تاریخ 1399/12/24 در شهر قزوین و توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار شد. در این مجمع به انتخاب اعضای هیئت مدیره پرداخته شد. جزئیات این تصمیمات در سایت کدال قابل مشاهده می باشد.