گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه بانک صادرات ایران

گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه بانک صادرات ایران توسط تیم متخصص روکا در تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال جاری با موفقیت برگزار شد.