گروه صنعتی سپاهان

پلتفرم روکا مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام گروه صنعتی سپاهان را در تاریخ 1400/4/26 برگزار کرد.

پیرو رعایت کلیه شیوه نامه های بهداشتی، گروه صنعتی سپاهان با هماهنگی سامانه مجمع شرکت روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه خود را در تاریخ 1400/4/26 به صورت آنلاین برگزار کرد. در این جلسه به موضوعات گوناگونی همچون استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اشاره کرد.