گروه صنعتی سدید

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی سدید بر بستر سامانه مجمع آنلاین روکا برگزار گردید. در تاریخ 1400/4/22مجمع عمومی عادی سالیانه نماد بورسی وسدید در سامانه مجامع شرکت روکا برگزار شد. از جمله مهم ترین موضوعی که در جلسه فوق مورد بررسی قرار گرفت، تصویب صورت‌های مالی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تعیین پاداش هیئت مدیره و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره بود، در نهایت گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی قرائت شد.