کانون تربیت اسلامی

برگزاری مجمع کانون تربیت اسلامی در تاریخ 99/11/2 توسط سامانه آنلاین روکا

این مجمع با حضور نمایندگان از شهرستان های مختلف در شهر تهران برگزار گردید.

تعدادی از نمایندگان به صورت حضوری در مجمع حاضر شدند و ما بقی اعضا از طریق سامانه مجامع آنلاین روکا در مجمع حاضر شده و با استفاده از قابلیت های سامانه در تمامی رای گیری ها و انتخابات شرکت کردند.