ویدیو شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شير

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير بر بستر سامانه مجامع شرکت روکا.

در تاریخ 1400/03/22 توسط سامانه مجامع روکا، مجمع عمومی فوق العاده شرکت ملاردشیر جهت انتخاب اعضای هیئت‌مدیره جدید برگزار شد.