ویدیو شرکت نفت پارس

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت پارس توسط سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت پارس در تاریخ 1400/03/18 بر بستر سامانه مجمع روکا در ساعت 14:00 برگزار شد و موضوعات دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.