نوزدهمین همایش تعالی انسانی در سازمان مدیریت صنعتی