مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان سپاهان

مجمع عمومی شرکت سیمان سپاهان، با نماد “سپاها”، توسط پلتفرم روکا برگزار شد. سهامداران این شرکت به وسیله بستر روکا، از تصمیماتی همچون استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی، انتخاب حسابرس، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تعیین حق اعضای غیرموظف، تعیین پاداش هیئت مدیره و … ، مطلع گردیدند.