مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر