مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

برگزاری مجمع عمومی شرکت در شرف تاسیس تامین سرمایه خلیج فارس، توسط تیم مجرب و متخصص روکا.