مجمع عمومی سالیانه شرکت داروسازی اسوه توسط تیم متخصص روکا و سرویس پخش زنده روکا

مجمع عمومی سالیانه شرکت داروسازی اسوه توسط تیم متخصص روکا و سرویس پخش زنده روکا در تاریخ 26 خرداد ماه سال جاری برگزار شد.