مجمع عمومی سالیانه شرکت داروسازی جابربن حیان توسط تیم متخصص روکا و سرویس پخش زنده روکا

مجمع عمومی سالیانه شرکت داروسازی جابربن حیان توسط تیم متخصص روکا و سرویس پخش زنده روکا در تاریخ25 خرداد سال جاری در سالن مجمع این شرکت برگزار شد.