مجامع شرکت پالایش نفت لاوان

 

برای مشاهده تصاویر هر رویداد روی آن کلیک کنید.

مناقصه عمومی - آذر 1401
شرکت نفت لاوان
مناقصه عمومی - آذر 1401
شرکت نفت لاوان
مناقصه عمومی - آذر 1401
شرکت نفت لاوان
مناقصه عمومی - آذر 1401
شرکت نفت لاوان
مناقصه عمومی - آذر 1401
شرکت نفت لاوان
قبل
بعدی
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت نفت لاوان
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت نفت لاوان
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت نفت لاوان
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت نفت لاوان
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت نفت لاوان
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت نفت لاوان
قبل
بعدی
مناقصه عمومی - تابستان 1402
شرکت نفت لاوان
مناقصه عمومی - تابستان 1402
شرکت نفت لاوان
مناقصه عمومی - تابستان 1402
شرکت نفت لاوان
مناقصه عمومی - تابستان 1402
شرکت نفت لاوان
قبل
بعدی
مناقصه عمومی - پاییز 1402
شرکت نفت لاوان
مناقصه عمومی - پاییز 1402
شرکت نفت لاوان
مناقصه عمومی - پاییز 1402
شرکت نفت لاوان
مناقصه عمومی - پاییز 1402
شرکت نفت لاوان
قبل
بعدی
مراسم انعقاد قراردادهای ارتقا کیفی نفت کوره بین پالایشگاه نفت لاوان و کرمانشاه - پاییز 1402
شرکت نفت لاوان
مراسم انعقاد قراردادهای ارتقا کیفی نفت کوره بین پالایشگاه نفت لاوان و کرمانشاه - پاییز 1402
شرکت نفت لاوان
مراسم انعقاد قراردادهای ارتقا کیفی نفت کوره بین پالایشگاه نفت لاوان و کرمانشاه - پاییز 1402
شرکت نفت لاوان
مراسم انعقاد قراردادهای ارتقا کیفی نفت کوره بین پالایشگاه نفت لاوان و کرمانشاه - پاییز 1402
شرکت نفت لاوان
مراسم انعقاد قراردادهای ارتقا کیفی نفت کوره بین پالایشگاه نفت لاوان و کرمانشاه - پاییز 1402
شرکت نفت لاوان
مراسم انعقاد قراردادهای ارتقا کیفی نفت کوره بین پالایشگاه نفت لاوان و کرمانشاه - پاییز 1402
شرکت نفت لاوان
قبل
بعدی