مجامع شرکت صنایع جوشکاب یزد

 

برای مشاهده تصاویر هریک از مجمع‎‌ها روی آن کلیک کنید.

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده - اردیبهشت 1402
شرکت صنایع جوشکاب یزد
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده - اردیبهشت 1402
شرکت صنایع جوشکاب یزد
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده - اردیبهشت 1402
شرکت صنایع جوشکاب یزد
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده - اردیبهشت 1402
شرکت صنایع جوشکاب یزد
قبل
بعدی
مجمع عمومی عادی سالیانه - بهمن 1402
شرکت صنایع جوشکاب یزد
مجمع عمومی عادی سالیانه - بهمن 1402
شرکت صنایع جوشکاب یزد
مجمع عمومی عادی سالیانه - بهمن 1402
شرکت صنایع جوشکاب یزد
مجمع عمومی عادی سالیانه - بهمن 1402
شرکت صنایع جوشکاب یزد
مجمع عمومی عادی سالیانه - بهمن 1402
شرکت صنایع جوشکاب یزد
قبل
بعدی