مجامع شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

 

برای مشاهده ویدیوی هر مجمع روی آن کلیک کنید.

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده - اسفند 1401
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده - اسفند 1401
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده - اسفند 1401
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده - اسفند 1401
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده - اسفند 1401
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
قبل
بعدی
مجمع عمومی عادی سالیانه - فروردین 1402
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
مجمع عمومی عادی سالیانه - فروردین 1402
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
مجمع عمومی عادی سالیانه - فروردین 1402
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
مجمع عمومی عادی سالیانه - فروردین 1402
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
مجمع عمومی عادی سالیانه - فروردین 1402
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
قبل
بعدی