مجامع شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر

 

برای مشاهده ویدیوی هر مجمع روی آن کلیک کنید.

مجمع عمومی عادی سالیانه - دی 1401
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
مجمع عمومی عادی سالیانه - دی 1401
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
مجمع عمومی عادی سالیانه - دی 1401
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
مجمع عمومی عادی سالیانه - دی 1401
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
مجمع عمومی عادی سالیانه - دی 1401
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
قبل
بعدی
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - دی 1402
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - دی 1402
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - دی 1402
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - دی 1402
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - دی 1402
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
قبل
بعدی