مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت داروسازی اسوه ( سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت داروسازی اسوه (سهامی عام) مربوط به عملكرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 25 خرداد 1399 تشکیل میگردد.