صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در چیست؟

تصمیم گیری در خصوص موارد ذیل منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد:

  • تغییر در مبلغ سرمایه شرکت
  • انحلال شرکت قبل از موعد
  • هرگونه تغییر در موارد اساسنامه

1.تغییر در مبلغ سرمایه شرکت

مدیران و سهامداران به دلایل متعددی اقدام به تغییر در مبلغ سرمایه شرکت می نمایند.تغییرات در سرمایه شرکت شامل هر نوع افزایش یا کاهشی است که نسبت به مبلغ سرمایه اولیه یا قبلی شرکت اعمال می شود.این تغییرات می تواند اختیاری و یا اجباری باشد.

2.انحلال شرکت

شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود:

  • وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
  • در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد.
  • در صورت ورشکستگی( انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.)
  • در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
  • در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

 

3. تغییر در نوع شرکت

شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولا موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیا سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. ثالثا دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.