شرکت پلي پروپيلن جم

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پلي پروپيلن جم بر بستر سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار شد.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت پلي پروپيلن جم درتاریخ 1400/02/20 توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار گردید. طی دستور جلسه ارائه شده توسط شرکت پلی پروپیلن جم مواردی همچون انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره و انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار در جلسه عمومی فوق العاده مورد بررسی قرار گرفت.