پست بانک ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه پست بانک ایران در تاریخ 1400/4/26 بر بستر سامانه آنلاین مجمع روکا برگزار گردید.

با توجه به حفظ پروتکل های بهداشتی، مجمع عمومی عادی سالیانه پست بانک ایران توسط سامانه مجامع روکا در روز شنبه مورخ 1400/4/26برگزار شد و طبق دستورجلسه مجمع به بررسی مفاد آن در حضور سهامداران پرداخته شد.