شرکت پتروشیمی مارون

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مارون بر بستر سامانه آنلاین مجامع روکا.

مجمع شرکت پتروشیمی مارون که با نماد بورسی مارون شناخته می شود در تاریخ 1400/4/27 در  محل شهر تهران توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار گردید و به بررسی دستورجلسه مجمع این نماد بورسی پرداخته شد.