شرکت پتروشیمی امیرکبیر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی امیرکبیر توسط سامانه آنلاین مجمع روکا برگزار گردید.

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی امیرکبیر که در تاریخ 1400/04/13 بر بستر سامانه مجامع روکا برگزار شد به موضوعاتی از قبیل انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر با حضور سهامداران پرداخته شد.