شرکت پالایش نفت لاوان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت لاوان در دو شهر تهران و بندرعباس بر بستر سرویس مجامع آنلاین روکا برگزار شد. در تاریخ 1400/04/29 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت لاوان به صورت همزمان در دو شهر تهران و بندرعباس برگزار شد و مدیران این دو بخش برای بررسی دستور کار جلسه این مجمع در حضور سهامداران به گفت و گو نشستند.