مجامع شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان

 

برای مشاهده ویدیوی هریک از مجامع روی آن کلیک کنید.

مجمع عمومی فوق‌العاده - اسفند 1401
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
مجمع عمومی فوق‌العاده - اسفند 1401
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
مجمع عمومی فوق‌العاده - اسفند 1401
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
مجمع عمومی فوق‌العاده - اسفند 1401
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
مجمع عمومی فوق‌العاده - اسفند 1401
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
قبل
بعدی
مجمع عمومی عادی سالیانه - خرداد 1402
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
مجمع عمومی عادی سالیانه - خرداد 1402
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
مجمع عمومی عادی سالیانه - خرداد 1402
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
مجمع عمومی عادی سالیانه - خرداد 1402
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
مجمع عمومی عادی سالیانه - خرداد 1402
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
قبل
بعدی