شرکت فرآوري معدنی اپال کانی پارس

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآوری معدني اپال کانی پارس توسط سامانه مجامع آنلاین روکا.

این مجمع در تاریخ 1400/02/22 در استان تهران بر بستر سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار گردید و به بررسی دستورجلسه مجمع شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پرداخته شد.