شرکت غلتک سازان سپاهان

در تاریخ 1400/04/13 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت غلتک سازان سپاهان توسط سامانه مجامع روکا برگزار گردید.

در مجمع آنلاین نماد بورسی فسازان که به صورت عمومی عادی سالیانه برگزار شد و به موضوعاتی از قبیل انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین پاداش هیئت مدیره و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره پرداخت شد. همچنین گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی در جلسه مجمع آنلاین قرائت گردید.