شرکت صنایع آذر آب

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع آذرآب توسط سامانه مجامع شرکت روکا برگزار شد.

پیرامون دستورالعمل های برگزاری مجامع در شرایط فعلی، مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع آذرآب درتاریخ 1400/2/8 توسط سامانه مجامع آنلاین روکا به صورت مجازی برگزار گردید. از مهم ترین موضوعاتی که در این جلسه به آن پرداخته شد تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه این شرکت بود که در جلسه مذکور مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.