شرکت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگي کشوری

مجمع عمومی عادی سالیانه نماد بورسی وصندوق بر بستر پلتفرم پخش زنده روکا برگزار شد. در تاریخ 1400/04/31 مجمع عمومی سالیانه عادی صندوق بازنشستگی کشور که تحت عنوان نماد بورسی وصندوق شناخته می شود بر بستر سامانه پخش زنده مجامع شرکت روکا برگزار شد.