شرکت زرماکارون

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرماکارون به صورت آنلاین توسط سامانه مجامع روکا برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرماکارون که با نماد بورسی غزر شناخته می شود در تاریخ 1400/04/16 بر بستر سامانه آنلاین مجامع روکا برگزار شد. در طی این جلسه اعضا هیئت مدیره به بررسی دستور جلسه این مجمع پرداختند. همچنین صورت های مالی منتهی به تاریخ 1399/12/30 مورد تصویب قرار گرفت.