شرکت تولیدی چدن سازان

مجامع عمومی عادی فوق العاده و سالیانه شرکت تولیدی چدن سازان بر بستر سامانه آنلاین مجامع روکا برگزار شد.

مجامع شرکت چدن سازان در تاریخ 1400/04/31 در استان اصفهان توسط سامانه پخش آنلاین مجامع روکا برگزار شد. تغییر موضوع فعالیت از جمله موارد مهمی بود که در مجمع عمومی عادی فوق العاده این شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.