شرکت به پرداخت ملت

مورخ 1400/02/18 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به پرداخت ملت توسط سامانه آنلاین مجمع شرکت روکا برگزار گردید.

در جلسه مجمع آنلاینی که بر بستر سامانه مجامع روکا برگزار گردید موضوعاتی از قبیل انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره شرکت به پرداخت ملت مورد بررسی سهامداران قرار گرفت. در جلسه مذکور صورت های مالی منتهی به سال مالی 1399/12/30 مورد تصویب قرارگرفت و همچنین گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی شرکت به پرداخت ملت خوانده شد.