شرکت آسان پرداخت پرشین

دو مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت آپ به کمک پلتفرم مجامع روکا برگزار شد.

در تاریخ 1400/04/31 مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی فوق العاده شرکت آسان پرداخت پرشین بر بستر سامانه مجمع روکا در ساعت 10:00 برگزار گردید و موضوعات دستور جلسه مجمع در حضور سهامداران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه نیز صورت پذیرفت.