سی و دومین همایش بانکداری اسلامی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی