شرکت سرمایه گذاری استان فارس

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان فارس مورخ سه شنبه 1399/11/14 ساعت 9:00 و مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در ساعت 11:00 مورخ 1399/11/14 در شهر شیراز و توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار گردید. در مجمع عمومی این شرکت به دستورات زیر پرداخته شد: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی دوره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیئت مدیره، تعیین حق حضور اعضای یز موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره. همچنین در مجمع عمومی فوق العاده به تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس پرداخته شد. جزئیات این دستورات در سایت کدال قابل مشاهده می­باشد.