راه های افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده

سرمایه شرکت را به دو طریق می توان افزایش داد:

  • از طریق صدور سهام جدید

در این روش شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهم فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی  تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند.

  • از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام  موجود صورت می گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می شود باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مورد کلا پرداخته یا تهاتر شود.

در صورتی که بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند افزایش سرمایه ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

5/5 - (1 امتیاز)