دومین کنفرانس مدیریت اعتبارات در بانکداری اسلامی

برگزاری کنفرانس مدیریت اعتبارات در بانکداری اسلامی به صورت آنلاین و توسط سامانه روکا

دو کنفرانس آموزشی موسسه عالی آموزش بانکداری اسلامی به فاصله یک هفته در آذر ماه 1400 به صورت آنلاین و توسط سامانه رویداد های آنلاین روکا با تمرکز بر چهار محور ذیل برگزار شد:

الزامات اعتبار سنجی در نظام بانکی

چالش های قانونی استقرار نظام اعتبار سنجی

تحول در مدیریت ارتباطات

جایگزین برای تامین مالی خرد

در این رویداد آنلاین جناب آقای دکتر فرشاد حیدری و جمع کثیری از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ها حضور داشتند.