دومین کنفرانس حسابرسی داخلی موسسات اعتباری در موسسه عالی آموزش بانکداری ایران