مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت داروسازی جابربن حیان (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت داروسازی جابربن حیان (سهامی عام) مربوط به عملكرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 در ساعت 14روز شنبه مورخ 24 خرداد 1399 تشکیل میگردد.

jaber.roka-co.com