تفاوت های بازار اولیه و بازار ثانویه

داراییهایی که برای اولین بار توسط شرکت ها یا دولت عرضه می شود در بازار اولیه پذیره نویسی می شوند و نماد آن در کشور ما بانک است. تاسیس هر شرکت و یا شروع هر فعالیت اقتصادی بازار اولیه محسوب می شود.

داراییهایی که ابتدا در بازار اولیه مورد معامله قرارگرفته است در بازار ثانویه مورد معامله مجدد قرار می گیرد و نماد آن در کشور ما بورس است. همانطور که اشاره شد بازار بورس بازار ثانویه محسوب می شود یعنی آن که شرکتی در بورس تاسیس نمی شود و فقط سهام شرکت های پذیرفته که به طور حتم قبلا تاسیس شده اند مورد معامله قرار می گیرد.برای همین بازار بورس بازاری ثانویه می باشد.