بیمه ملت

بر بستر سامانه مجامع شرکت روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ملت برگزار شد. پیرامون اگهی دعوت به حضور در مجمع بیمه ملت در سایت کدال، مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ملت درتاریخ 1400/03/31 بر بستر سامانه مجامع آنلاین روکا به صورت مجازی برگزار شد. دراین جلسه به مواردی همچون میزان پاداش هیئت مدیره و گزارش های مالی و میزان سود تقسیمی هر سهم صحبت و تصمیم گیری شد.