بیست و چهارمین همایش یادگیری مدیران منابع انسانی در سازمان مدیریت صنعتی