برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه

هیئت مدیره پس از بررسی های لازم در خصوص لزوم افزایش سرمایه, طرح پیشنهاد افزایش سرمایه را مطرح و لزوم اجرای آن را طی گزارشی توجیه می نماید. پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.

  • مسئولیت تهیه و توجیه گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه با هیئت مدیره شرکت می باشد.
  • ناشران سازمان بورس اوراق بهادار, بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی و شرکت های بیمه به جهت اخذ مجوز افزایش سرمایه، قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها، باید فرم ها و چهارچوب های لازم در خصوص افزایش سرمایه را تکمیل، رعایت و مجوز افزایش سرمایه اخذ نماید.
  • پس از تایید گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره یک نسخه آن برای بازرسان ارسال و بازرس یا بازرسان گزارشی درباره پیشنهاد هیئت مدیره اظهار می نمایند.
  • هیئت مدیره تشریفات لازم جهت دعوت، تشکیل و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده را همانند طریقه دعوت و حضور در مجامع عمومی به عمل می آورد.
  • مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند.مجمع عمومی فوق العاده شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین می کند.
  • مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به کی از طرق مذکور در این بخش افزایش دهد.