برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران توسط سامانه مجامع آنلاین روکا

در این مجمع که در روز دوشنبه مورخ 1399/12/25 در شهر تهران برگزار شد، به دستوراتی همچون: استماع گزارش هیئت مدیره و مدیر و بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/09/30، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره و … پرداخته شد.