برگزاری مجمع شرکت ایران خودرو توسط سامانه مجمع آنلاین روکا

مجمع شرکت ایران خودرو در تاریخ سه شنبه 14 مردادماه سال جاری توسط سامانه مجمع آنلاین روکا و تیم متخصص روکا برگزار شد.