بانک صادرات

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات توسط پلتفرم مجامع آنلاین روکا.

مورخ 1400/4/29 مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات تحت عنوان نماد بورسی وبصادر توسط سامانه پخش زنده مجامع روکا برگزار شد و به بررسی کلیه مفاد دستور کار جلسه این مجمع در حضور ناظر بورس و سهامداران پرداخته شد.