بانک تجارت

پلتفرم روکا دو مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی فوق العاده بانک تجارت را برگزار کرد.

دو مجمع بانک تجارت که شامل مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی فوق العاده بود در تاریخ 1400/4/29 توسط پلتفرم مجمع شرکت روکا برگزار شد. مهم ترین موضوعی که در مجمع عمومی عادی فوق العاده پرداخته شد، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره جدید برای بانک تجارت می باشد.