افزایش سود خالص حفاری شمال

براساس صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت حفاری شمال ۵ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۵ هزار و ۲۱۱ میلیارد برگه سهم منتشر کرده است.

همچنین، درآمدهای عملیاتی شرکت حفاری شمال در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۴ هزار و ۷۶۱ میلیارد و ۶۸۲ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ ۳ هزار و ۳۴۳ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال است.

بخش بیشتر  درآمدهای “حفاری” از طریق فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری است.

سامانه مجامع روکا، پخش زنده مجمع عمومی عادی حفاری شمال را در شهریورماه سال جاری بر عهده داشت.